MÖTEN MED FÖREBILDER – VIKTIGT FÖR ATT TJEJER SKA VÄLJA EN INGENJÖRSUTBILDNING

På grund av 2020 års situation orsakad av coronaviruet kunde inte IGEday genomföras som planerat. För att ändå ta pulsen på de cirka 1600 personer som var anmälda skickade Womengineer ut en enkätundersökning. Syftet med enkäten och i synnerhet denna sammanfattande text är att utvärdera IGEday som koncept så att det kan utvecklas i rätt riktning efter deltagarnas önskemål, tankar och idéer.

Det totala antalet tjejer i åldrarna 13 till 19 år i Sverige är 350’000 personer. Cirka 1600 av dem anmälde sig till IGEday i år varav 150 av dem besvarade vår enkät. Eftersom de som svarade i enkäten var anmälda till IGEday, bör läsaren av denna rapport ha i åtanke att svaren speglar en grupp som kan anses ha ett visst teknikintresse.

I sin helhet slår rapporten fast att organisationer som Womengineer behövs parallellt med skola och hem, för att inspirera och motivera nästa generation till teknik. Detta då hela 36% anser att de i skolan ej får den inspiration och motivation som de behöver för att prestera bättre i ämnen som rör naturvetenskap och teknik. Till IGEday söker sig deltagarna för att möta förebilder, testa på teknik och lära sig mer om företagens hållbarhetsarbeten. Avslutningsvis slår rapporten fast att dagens unga använder sig av flertalet sociala medier och att marknadsföring och kommunikation kommande år bör anpassas ytterligare mer därefter.