Womengineer drivs som en verksamhetsstiftelse. Våra stadgar hittar du här.

§ 1 Namn, Firma och Säte

Stiftelsens namn och firma ska vara Stiftelsen Womengineer. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Syfte och Ändamål

Stiftelsen ska arbeta för att öka antalet kvinnor och icke-binära på tekniska eftergymnasiala utbildningar.

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att bedriva den verksamhet som Stiftelsen övertar från den ideella föreningen Womengineer och genom denna arbeta för att öka antalet kvinnor på tekniska eftergymnasiala utbildningar. Målgruppen är kvinnor och icke-binära personer som avser att studera, studerar, eller har studerat till ingenjör. Stiftelsens syfte är att vara en information- och inspirationskälla för målgruppen. 

Stiftelsens huvudverksamhet är online plattformen Womengineer samt eventet Introduce a Girl to Engineering Day. Övrig verksamhet innefattar alla möjliga sätt att interagera med målgruppen och dess intressenter, såväl online som offline. Skriftligen, muntligen och i personliga möten. 

Exempel på aktiviteter som stiftelsen kan bedriva för att uppnå sitt syfte kan vara:

  1. Personliga möten målgruppen sinsemellan
  2. Föredrag och föreläsningar för målgruppen direkt eller med dess intressenter
  3. Deltagande vid (för målgruppen relevanta) mässor och konferenser

Verksamheten i Stiftelsen får bedrivas genom näringsverksamhet.

§ 3 Organisation

Stiftelsens angelägenheter ska förvaltas av en styrelse, som kan utse andra personer att utföra arbete för Stiftelsens räkning, t.ex. projektledare eller dylika uppdrag. Styrelsen utses för en mandattid om två (2) år och ska bestå av minst tre (3) och högst sju (7) personer. Womengineers grundare (Emelie Emanuelsson och Marie Ideström) är ständiga ledamöter av styrelsen och kan ej avsättas. De kan frivilligt avgå om så önskas. Övriga ledamöter kan omväljas och avsättas. Styrelsen väljer ordförande, utser och entledigar ledamöter samt konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av det totala antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

§ 4 Ersättning för arbete

Styrelsen och andra personer som utför arbete för Stiftelsen ska ha möjlighet att få skälig ersättning för sitt arbete. Vad som utgör skälig ersättning ska styrelsen besluta om för varje nytt verksamhetsår. 

§ 5 Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen samt av två av ledamöterna i förening. Vidare får Styrelsen bemyndiga annan att teckna Stiftelsens firma. Styrelsen får när som helst återkalla sådant bemyndigande.

§ 6 Verksamhetsår

Stiftelsens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§ 7 Protokoll

Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras. Protokollen ska justeras av ordföranden och ytterligare en styrelseledamot samt förvaras på betryggande sätt.

§ 8 Kostnader för förvaltning och administration

Lägsta möjliga kostnader ska eftersträvas för förvaltning, administration och övrig verksamhet i Stiftelsen.

§ 9 Revision

Styrelsen ska utse en auktoriserad eller godkänd revisor för granskning av Stiftelsens räkenskaper och förvaltning.

§ 10 Tillsyn

Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt gällande lag om stiftelser.

§ 11 Ändring av bestämmelser

En fulltalig och enhetlig styrelsen får utan tillstånd av Kammarkollegiet eller tillsynsmyndighet ändra, upphäva eller åsidosätta bestämmelserna i dessa stadgar som avser annan fråga än Stiftelsens ändamål.

§ 12 Upplösning

Om Stiftelsen av någon anledning skulle upplösas, ska Stiftelsens skulder betalas och därefter ska resterande tillgångar utdelas i enlighet med ändamålet.