Om rapporten

På grund av 2020 års situation orsakad av coronaviruet kunde inte IGEday genomföras som planerat. För att ändå ta pulsen på de cirka 1600 personer som var anmälda skickade Womengineer ut en enkätundersökning. Syftet med enkäten och i synnerhet denna sammanfattande text är att utvärdera IGEday som koncept så att det kan utvecklas i rätt riktning efter deltagarnas önskemål, tankar och idéer.

Det totala antalet tjejer i åldrarna 13 till 19 år i Sverige är 350’000 personer. Cirka 1600 av dem anmälde sig till IGEday i år varav 150 av dem besvarade vår enkät. Eftersom de som svarade i enkäten var anmälda till IGEday, bör läsaren av denna rapport ha i åtanke att svaren speglar en grupp som kan anses ha ett visst teknikintresse.

I sin helhet slår rapporten fast att organisationer som Womengineer behövs parallellt med skola och hem, för att inspirera och motivera nästa generation till teknik. Detta då hela 36% anser att de i skolan ej får den inspiration och motivation som de behöver för att prestera bättre i ämnen som rör naturvetenskap och teknik. Till IGEday söker sig deltagarna för att möta förebilder, testa på teknik och lära sig mer om företagens hållbarhetsarbeten. Avslutningsvis slår rapporten fast att dagens unga använder sig av flertalet sociala medier och att marknadsföring och kommunikation kommande år bör anpassas ytterligare mer därefter.

Läs rapporten som en pdf här.

IGEdays roll är att inspirera och motivera till teknik parallellt med skola och hem

I en liknande enkät som skickades ut efter 2019 års IGEday frågade Womengineer om dagen gjort deltagarna mer inspirerade till teknik. Då svarade 80% ja och hela 74% att det var troligt att de skulle söka en ingenjörsutbildning. I år, då dagen ej blev av, svarade enbart 54% att det var troligt att de skulle söka en ingenjörs-utbildning i framtiden. Trots att det ej är samma urval bakom siffrorna, anser Womengineer att dagar som IGEday behövs för att öka intresset till teknik hos målgruppen.

Skolan och hemmets påverkan

60% av de svarande hade fått vetskap om IGEday genom skolan. Det är därmed det vanligaste sättet att höra talas om IGEday. Därefter kommer tips från en familjemedlem, en vän eller en notis i sociala medier. En deltagare förklarar att “förra året satte skolans tekniklärare upp lappar i skolan. Jag och mina kompisar läste dem, blev intresserade, anmälde oss och gick. Vi tyckte att det var så roligt att vi anmälde oss i år igen. Jag sa även till skolan att det skulle bli av så att de skulle sätta upp lappar igen.”.

Av de 81% som svarade att de får inspiration i hemmet nämns ofta systern som den person som tipsat om IGEday. En deltagare skriver att hon fick tips av sin storasyster och att hon dessutom i sin tur “tipsade henne tillbaka att välja ett företag man aldrig har hört talas om innan eftersom man då får lära sig mer än det man redan vet”. En annan deltagare svarar att hon fick höra talas om IGEday från en familjemedlem för tre år sedan. “Sedan dess har jag gått 2018, 2019 och så skulle det ju blivit i år 2020 också”.

Platserna tog slut först hos de företag där möten med förebilder utlovades

När anmälan till IGEday öppnade den 13:e januari kunde deltagarna välja mellan 83 företag på över 141 platser runt om i Sverige. Varje företag hade cirka 20 platser disponibla per ort. Statistik från igeday.com, där anmälningarna genomfördes, visar att platser hos de företag som i sin förklarande text tydligt beskrev hur deltagarna skulle få träffa och samtala med ingenjörer tog slut först. Detta tyder på att deltagarna under sina besök önskar personliga möten.

AstraZeneca var det företag som blev fullbokat snabbast i år. På deras anmälningssida kunde deltagarna läsa att de skulle få titta in i AstraZeneca läkemedelstillverkning, testa på produktionsmetoden LEAN och träffa inspirerande ingenjörer. Efter bara 2 dagar var alla 20 platser fullbokade. Ord som beskrev vad deltagarna skulle få göra under dagen fungerade alltså bättre än mer traditionella texter som vad företaget producerar, i vilka länder de verkar och hur många anställda de har.

Foto: Bogomil Mihaylov

Hållbarhet en annan nyckelfaktor bakom många anmälningar

Ett annat populärt företag var konsultbolaget AFRY som fick 226 anmälningar till sina kontor över hela Sverige. AFRY beskrev i sin text hur deltagarna under besöket skulle få en ökad förståelse för hur företaget arbetar med frågor som rör hållbarhet. En deltagare svarar “Jag har alltid varit intresserad av att arbeta med innovativa lösningar för att minska människans miljöpåverkan och utav alla företag som jag hade att välja på såg AFRY ut att vara mest intressant.”.

En deltagare i årskurs 8 svarar att hon valde H&M eftersom hon “ville lära sig mer om en hållbar modeindustri” då hon tror det är ett vinnande koncept för framtiden. En annan deltagare valde Södra eftersom hon var intresserad av naturvetenskap och ville förstå hur hon kunde utveckla teknik och samtidigt tänka på miljön. Statistik från sajten i kombination med svar från enkäten tyder alltså på att beskrivande texter om företags hållbarhetsarbete är en nyckelfaktor för att fånga målgruppens intresse.

Foto: Ahmed Bibi

Sociala medier

Womengineer marknadsför IGEday främst via sociala medier, samt via mail till tidigare deltagare, samtliga skolor i Sverige och utvalda idrottsklubbar. Anmälan till IGEday sker via sajten IGEday.com och under de tre första månaderna i år hade sajten över 17 000 unika besökare.

På frågan om vilka sociala medier som bör användas för att nå ut med budskapet kring IGEday nämns flertalet sociala medier, som till exempel Snapchat, Instagram och YouTube. Även TikTok omnämns som en ny populär kanal. “Alla unga scrollar jämt på TikTok så det skulle vara en bra plattform att sprida ordet på” skriver en tjej i årskurs 8. Snapchat nämns framförallt som en kanal att använda för en mer personlig kommunikation. “Snapchat skulle fungera bra som ytterligare en plattform där man kan följa Womengineers arbete på en mer personlig nivå” säger en deltagare som går i årskurs 3 på gymnasiet. Ingen av deltagarna nämner LinkedIn. Allt tyder på att det ej räcker att enbart använda sig av Instagram, Facebook och mail för att kommunicera med denna målgrupp. Inför kommande år kommer därför Womengineer bredda valet av sociala medier.

“Coronaviruset satte visserligen stopp för IGEday i år men Womengineer arbetar vidare mot 2021”

Av de 150 som svarade i enkäten uppgav 12 att de läste sista året på gymnasiet. Samtliga uppgav också att de redan ansökt till en ingenjörsutbildning till hösten. 54% uppgav att de kan tänka sig att välja en ingenjörsutbildning i framtiden, vilket är en minskning från tidigare år. Då IGEday 2020, på grund av rådande coronavirus, ej gick av stapeln tolkar Womengineer det som att efterfrågan på dagar som IGEday kvarstår.

Tidig statistik från Universitets- och högskolerådet, visar att drygt 407 000 personer har anmält sig till hösten 2020 års högskoleutbildningar, vilket är en ökning med 13% eller nästan 47 000 personer jämfört med höstterminen 2019. Höstens siffror är de högsta sedan den samordnade antagningen infördes. Hur många fler tjejer som antas till ingenjörsutbildningarna hösten 2020 återstår att se, men med tanke på tidigare års statistik finns det anledning att se ett fortsatt behov av ökad inspiration och information i form av dagar likt IGEday.

Womengineer arbetar därför vidare för att främja intresset för teknik bland unga tjejer i Sverige. “Vi vet inte hur vi kommer kunna anordna IGEday 2021, om det sker fysiskt eller digitalt, men så länge efterfrågan finns från tjejerna och obalansen i branschen fortsätter vara ett faktum kommer vi fortsätta arbeta” säger Marie Ideström, en av Womengineers grundare och tillika styrelseordförande och tillägger att det kanske är viktigare nu än någonsin att ge hopp och tro till nästa generation. “Vi behöver dem som ingenjörer helt enkelt!”.

Marie Ideström, grundare av Womengineer

Läs hela rapporten som pdf här!

Vill du läsa ännu mer?
Här finns också vår rapport från 2019!