Uppgifterna som vi samlar in behandlas i enlighet med gällande regler i Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och från och med den 25 maj 2018 enligt reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (Dataskyddsförordningen) och Dataskyddslagen.

Det är Stiftelsen Womengineer, organisationsnummer 802481-2268, som är personuppgiftsansvarig. Du kan alltid kontakta personuppgiftsansvarig på info@womengineer.org.

Den rättsliga grunden för Womengineer’s hantering av personuppgifter är att du som har fyllt 13 år eller du som är målsman för ett barn som inte har fyllt 13 år har gett ditt samtycke till hanteringen och till det ändamål som hanteringen sker. Du har alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta Womengineer och berätta att du inte längre samtycker. Du har också rätt att begära att få tillgång till information om de personuppgifter Womengineer hanterar som avser dig och att få ut uppgifterna. Du kan också begära att Womengineer rättar, ändrar eller raderar uppgifter om dig och du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om Womengineers behandling av dina personuppgifter, t.ex. om du upplever att något inte har gått rätt till.

Vi ämnar att spara uppgifter du lämnar i maximalt 2 år från det datum du angett samtycke.

Har du några övriga frågor gällande behandlingen av personuppgifter, eller någon annan fråga, kan du maila oss på info@womengineer.org.